Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z danymi przekazywanymi przez Użytkowników Serwisu (w szczególności w związku z wysyłaniem maili przez Użytkowników do Administratora, jak też zapytań za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu) oraz w związku z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu.

Definicje

Wszelkie użyte w Polityce Prywatności wyrażenia i zwroty rozpoczynające się wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – spółka Kancelaria Prawna Skarbiec PLUS Robert Nogacki spółka komandytowa, adres: ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000536926; NIP 5223021912,
 2. Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
 3. Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu http://apostille.pl/,
 4. Użytkownik – każda osoba, która przekazuje jakiekolwiek dane osobowe Administratorowi.

Polityka Administratora

Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników i powierzonych mu informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Administrator.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. nr telefonu,
  3. adres zameldowania/zamieszkania,
  4. adres do korespondencji,
  5. adres elektroniczny,
  6. nr IP.
 3. Dane, o których mowa w pkt 2 ust. 1 a-f wyżej, będą przetwarzane, o ile zostaną podane w związku ze skierowaniem przez Użytkownika zapytania do Administratora, w szczególności poprzez wysłanie e-maila do Administratora lub wypełnienie formularza zapytania na stronie Serwisu i wysłanie go do Administratora. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dane przez niego przekazane są prawdziwe i dotyczą jego osoby.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zalecane jest, aby Użytkownicy w nazwie użytkownika oraz w adresie e-mail nie wskazywali swoich danych osobowych.
 2. Podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Podanie danych osobowych może być konieczne, aby móc skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w przypadku chęci przesłania zapytania o usługi świadczone przez Administratora.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu udostępniania, utrzymywania i świadczenia usług (w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika, co do usług świadczonych przez Administratora, w celu przesłania oferty w związku z zapytaniem Użytkownika), w celu marketingu swoich usług.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Odpowiednie żądanie w tym zakresie Użytkownik powinien skierować na adres podany w pkt 1 wyżej, bądź też poprzez korespondencję elektroniczną na adres sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl.
 6. Administrator oświadcza i zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i co do zasady nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku co celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Przekazując jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie – teraz i w przyszłości – dla celów, o których mowa wyżej oraz oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
 8. Wejście na stronę Serwisu oraz korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu (nie związanych z kierowaniem zapytań/korespondencji do Administratora) nie łączy się z podawaniem danych osobowych.
 9. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika może mieć także miejsce lub być konieczne w przypadku skierowania przez Użytkownika do Administratora żądania przekazania określonych informacji.

Zastrzeżenia

 1. Użytkownik nie może korzystając z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu podawać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich nie będących Użytkownikami, w szczególności Użytkownik nie może umieszczać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich w swoim adresie e-mail. W razie naruszenia powyższego obowiązku Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności względem podmiotów, których dane osobowe umieścił Użytkownik.
 2. Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności na żądanie Użytkownika. Jeśli dane osobowe zawarte są w nazwie użytkownika lub w adresie e-mail, w razie żądania usunięcia tych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do wskazania nowej nazwy użytkownika oraz nowego adresu e-mail. W przeciwnym wypadku Użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług Administratora związanych z odpowiedzią na pytania kierowane na adres e-mail Administratora lub za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu.
 4. Administrator w żadnej sytuacji nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zabrania się podawania ww. danych przez Użytkowników.
 5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 6. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników Serwisu zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.

Kontakt

 1. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem celem powzięcia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać dane osobowe tego Użytkownika. Użytkownik może skontaktować się w tym celu bądź na adres podany w pkt 1 wyżej, bądź też poprzez korespondencję elektroniczną na adres sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl.