Obowiązek uwierzytelnienia niektórych dokumentów

Nie do każdego dokumentu można wydać od razu apostille.

Często potrzebne jest również wcześniejsze uwierzytelnienie. Dotyczy to w szczególności:

  • dyplomów (patrz: dyplomy),
  • dokumentów sądowych (dla których autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy lub prezes sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny),
  • dokumentów notarialnych (dla których autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy),
  • tłumaczeń dokumentów (dla których autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych).